REGULAMIN

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA BESTIME

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Szkole Tańca BESTIME, jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna.

2.Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Szkoła Tańca nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

4. Szkoła tańca i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich ze szkoły tańca do domu.

5. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Szkoła Tańca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 2 SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w kursach grup dziecięcych, młodzieżowych oraz dla dorosłych, jest wykupienie wejściówki lub karnetu i okazywanie go na recepcji przed każdymi zajęciami.

  • Rezerwacja miejsca na kurs jest trzymana przez 3 dni od daty zapisu na kurs, ale nie dłużej niż do 2 dni poprzedzających rozpoczęcie kursu. Jeżeli pełna kwota za kurs nie wpłynie w ww. terminie, rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku płatności przelewem decyduje data wpłynięcia kwoty na konto.
  • Karnet imienny jest ważny wyłącznie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
  • Przy wpłacie należności na konto Uczestnik obowiązany jest okazać dokument potwierdzający dokonanie przelewu przed pierwszymi zajęciami, od których należność obowiązuje pod rygorem nie wpuszczenia na zajęcia lub wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za wejściówkę jednorazową.
  • W przypadku wykupienia jednorazowych zajęć w ramach danego kursu, Szkoła Tańca nie gwarantuje wolnych miejsc na pierwszych zajęciach. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które wykupiły karnet.
  • Jeżeli ilość Uczestników w grupie jest mniejsza niż 10, Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa (w tym wysokości opłat i terminów odbywania się zajęć). W takim wypadku Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu i otrzymać zwrot niewykorzystanej części wniesionej opłaty.
  • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu minimum 7 dni przed jego rozpoczęciem osoba, która wniosła już opłatę za kurs otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji pomiędzy 6 a 3 dniem przed rozpoczęciem kursu przysługuje zwrot w wysokości 50 %. Zwrot pieniędzy możliwy jest wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub karnetu. Rezygnacja z kursu po wyżej wymienionym terminie nie uprawnia do otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty ani jej części.
  • W przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem, uczestnik ma prawo znaleźć inną osobę na swoje miejsce bez ponoszenia żadnych konsekwencji finansowych. Po rozpoczęciu kursu nie ma możliwości przepisania karnetu na inną osobę.
  • Karnet jest ważny przez 4 , 8 lub 10 (w zależności od kursu) kolejno odbywających się zajęć.
  • Nie ma możliwości przedłużenia ważności karnetu.
  • Zajęcia na, których nie pojawił się uczestnik nie mogą być odrabiane i przepadają.

§ 3 WYSOKOŚĆ OPŁAT I SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Wysokość opłat oraz zasady korzystania z promocji, kart rabatowych oraz kart Multisport, Fit Profit oraz OK. System podane są w REGULAMIN BENEFIT Szkoły Tańca Bestime, który znajduje się na stronie internetowej www.bestime.pl oraz na recepcji szkoły tańca.

2. Wysokość opłat może ulec zmianie.

3. Opłat za zajęcia należy dokonać gotówką na recepcji szkoły albo przelewem minimum 3 dni przed rozpoczęciem się kursu.

4. Dla ofert grupowych – Rezerwację należy odwołać z min. 45-godz. wyprzedzeniem, w przypadku nie odwołania którejś z rezerwacji wejście na zajęcia przepada.

5. W celu wystawienia faktury, konieczne jest zgłoszenie tego przed dokonaniem wpłaty.

§ 4 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ

1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

2. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów).

3. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie szkoły tańca bez pisemnej zgody właściciela szkoły tańca jest zabronione.

4. W wyjątkowych przypadkach Szkoła Tańca ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacja będzie przekazana w recepcji szkoły lub dostarczana do Uczestników osobiście lub telefonicznie.

5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

6. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników Szkoły Tańca

 

§5 SIŁA WYŻSZA

W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania kursu/karnetu, co jest integralną częścią umowy pomiędzy szkołą i Uczestnikiem. 

Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Uczestnikowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikiem.

Uczestnik będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi.

W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Uczestnika sposób.Uczestnik wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klienci Szkoły Tańca zobowiązani są do czytania bieżących informacji (podawanych na tablicy ogłoszeń w Szkole Tańca i na stronie internetowej www.bestime.pl) oraz dostosowywania się do nich.

2. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Szkoły Tańca i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

3. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych.

4. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właścicielkę Szkoły Tańca BESTIME – Agnieszkę Lopez

5. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

Powrót do góry