RODO

Klauzula informacyjna

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest wyłącznie Bestime Agnieszka Lopez - Jagodzińska z siedzibą w Poznaniu (61-838), ul. Wrocławska 25 , e-mail: info@bestime.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu wysłanie informacji dotyczących zakupionych kursów (np. odwołanych zajęć, zmian w grafiku, możliwości odrobienia zajęć, potwierdzenia zapisu na kurs) oraz spersonalizowanych komunikatów marketingowych dotyczących kursów, promocji i wydarzeń od Centrum Tańca Bestime z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych (e-mail, SMS, MMS, numer telefonu)

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu wskazanym powyżej odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do swoich danych, które są przetwarzane przez Administratora, poznania pochodzenia tych danych, celów przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
- sprostowania swoich danych,
-usunięcia swoich danych z ewidencji Administratora, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął okres, przez który Administrator jest uprawniony do ich przechowywania,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
- uzyskanie kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo do żądania przesłania danych innemu administratorowi,
- jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem,

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem
e-mail: info@bestime.pl lub listownie w Poznaniu (61-838), ul. Wrocławska 25
W przypadku uznania, że postępowanie Administratora lub podmiotu działającego w jego imieniu narusza ochronę danych, osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na podstawie, której przetwarzane są dane osobowe lub zakończenia świadczenia.

Powrót do góry